हरिवन नगरपालिकामा स्वागत छ।

हरिवन नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी‚ अर्धसरकारी‚ गै.स.स‚ बैंक तथा वित्तिय संस्था‚ निजि कम्पनी तथा उद्योगहरु अर्को सूचना नभए सम्मको लागि बन्द गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

हरिवन नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी‚ अर्धसरकारी‚ गै.स.स‚  बैंक तथा वित्तिय संस्था‚ निजि कम्पनी तथा उद्योगहरु अर्को सूचना नभए सम्मको लागि बन्द गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।