हरिवन नगरपालिकामा स्वागत छ।

हरिवन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा विद्युतिय भुक्तानी (e- payment) सेवा शुभारम्भ समारोह २०७७।११।०५ ।