हरिवन नगरपालिकामा स्वागत छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सूरक्षा दर्ता शिविर (२०७८ वैशाख २ देखि वैशाख १८ गते सम्म) उद्घाटन समारोह २०७८ वैशाख २ गते।