हरिवन नगरपालिकामा स्वागत छ।

गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ (नमूना) ।