विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणका लागि कार्ययोजनाको ढाँचा र पाठ्यावस्तु समायोजन ढाँचा । ।