Covid -19 विरुद्धको Vero Cell खोप संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।