Construction of Lab Library Building को बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसायको सूचना ।