२०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यका लागि ७ सातौ नगर सभाको दोस्रो बैठकको झलकहरु ।