हरिवन नगरपालिका राजस्व शाखाको सेवा बन्द रहने सूचना ।