हरिवन नगरपालिकाको ७ औं नगर सभा अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: