स्वयंसेवक शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।