स्वंयम सेवक शिक्षकको सामान्य लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।