व्याक हो लोडर चालक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।