विद्यालय नर्स पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।