विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत हरिवन नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा आव २०७६।७७ मा निकासा गरिएको अनुदान रकम।