लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।