मेडीकल अधिकृत पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।