मुटुराेग,स्पाईनल ईन्जयूरी र हेड ईन्जयूरी बिरामीकाे लागी विपन्न नागरीक उपचार सेवा प्रप्त गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: