माटो परीक्षणका लागि माटोको नमुना संकलन सम्बन्धी सूचना ।