बक्यौता रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी ३५ ( पैँतिस) दिने सार्वजनिक सूचना ।

Supporting Documents: