प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना-दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२२

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना-दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२२