प्रमिशा राना

Designation:

कार्यरत अबस्था :

Weight: 
-30