प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अंन्तरगत यस न‍.पा. मा सूचिकृत भएका व्यक्तिहरु को नामावली।

Supporting Documents: