पशु सेवा केन्द्रको घुम्ती सेवा संचालन सम्बन्धी सूचना ।