न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।