तेस्रेा नगर परिषद २०७२का निर्णयहरू तथा बजेट पुस्तिका.............