क्याटलक ब्रोसर सपिङ विधिबाट (मेशीन औषधि जन्य उपकरण तथा सामग्री) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।