कक्षा थप अनुमतिका लागि प्रस्तावन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।