आ व २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि राया तथा सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।