आ.व. २०७९।८० को सम्पत्ति विवरण दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।