आ.व २०७७।७८ का लागि आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्रको प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

आ.व २०७७।७८ का लागि आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्रको प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।