अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नापजाँच गराउने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: